原名:Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini 出版时间:
1898
作品摘录:Ito at gayon din naman ang man~ga quinacailan~gan upang lapatan n~g mabilis na parusa ang man~ga nagsigaua nang di nadadapat na pagpiit ó pagbibilango。

6.–Ualang macapapasoc sino man sa pamamahay nino mang taga Pilipinas ó taga ibang lupang natitira dito, nang ualang pahintulot ang Maybahay, liban na lamang cun acalin n~g Hucom na di maipagpapaliban ang paguusisang ito, at cun magcaganito\’ y idadaos yaon sa paraang nabibilin sa cautusan。

Ang paghahalughug n~g man~ga casulatan at casangcapan ay gagauin palagui sa harap n~g mayari ó nang isang casambahay nito, at cun uala ay sa harap nang dalauang sacsing cahangan ó cababayan。

7.–印地语 mapipiguil 位于印地语 rin mabubucsan nang Punongbayang 印地语 Hucom ang man~ga sulat na inihulog sa coreo。

8.–Ang lahat nang pasiya tungcol sa pagbibilango, sa paghahalughug nang bahay ó sa pagpiguil nang sulat ay magcacaroon nang cadahilanan。

9.–Sino mang taga Pilipnas ay di mapipilit magbago nang bahay &oac

资源下载
VIP免费升级VIP
显示验证码

社交账号快速登录